logo

Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej w województwie pomorskim

 

loga

 

Cel projektu: Celem projektu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, w tym kwalifikacji z języka angielskiego i kwalifikacji komputerowych przez 264 osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) pracujące w MSP w branży kreatywnej w województwie pomorskim.
Formy pomocy:
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Kursy podnoszące kwalifikacje z języka angielskiego
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje w dziedzinie kwalifikacji cyfrowych
 • Certyfikacja zewnętrzna.
Kto może wziąć udział w projekcie? Uczestnikiem/czką projektu może być wyłącznie osoba, która:
 • Jest pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zatrudnienie do 250 osób) lub Podmiotu Ekonomii Społecznej, działającego w sektorze kreatywnym (definicja poniżej) na terenie województwa pomorskiego.
 • W dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończył/a co najmniej 18 lat.
 • Przedstawi w Formularzu zgłoszeniowym dane osobowe w tym m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, i inne potrzebne do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, przy czym uczestnik/-czka może odmówić podania danych wrażliwych (tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej).
 • Zobowiąże się do przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

Projekt skierowany jest do osób pracujących w sektorze kreatywnym, tj. sektor, w którym indywidualna kreatywność, talent i umiejętności stanowią główny wkład w procesie produkcji/świadczenia usług.

W ramach projektu uznaje się, że działalność gospodarcza wpisuje się w sektor kreatywny, jeśli dotyczy kodu (zgodnie z PKD 2007):

32.11.Z, 32.12.Z, 32.13.Z, 32.20.Z, 47.78.Z; 58.11.Z; 58.13.Z; 58.14.Z; 58.19.Z; 58.21.Z; 59.11.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 60.10.Z; 60.20.Z; 62.01.Z, 62.09.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 71.11.Z; 72.19.Z, 72.20.Z, 73.11.Z; 73.12.A; 73.12.B; 73.12.C; 73.12.D; 74.10.Z; 74.20.Z; 77.40.Z 85.42.B, 85.52.Z, 90.01.Z; 90.02.Z; 90.03.Z; 90.04.Z; 91.01.A, 91.01.B; 91.02.Z., 91.03.Z, 94.12.Z, 94.99.Z.

Weryfikacji podlega wpis przynajmniej jednego z ww. kodów w dokumentach rejestrowych.

Ogółem grupą docelową w projekcie jest 310 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym: 248 osób (50% kobiet i 50% mężczyzn) w wieku 25 lat i więcej, 86 osób (50% kobiet i 50% mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają:

 • osoby powyżej 50 lat
 • osoby o niskich kwalifikacjach
Okres realizacji projektu:

01.06.2017 – 31.03.2020

Obszar realizacji projektu:

Województwo pomorskie

Wartość projektu

1 014 651,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

862 453,45 zł

Realizatorzy:

logo intrast 1

H CONSULTING logo

E-mail: szkolenia@kreatywne.pomorskie.pl
Tel.: 519 577 972

Formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu:
Alchemia, budynek Aurum – V piętro
Aleja Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 r.